• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/12/2000
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Số: 18981/2000/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 29 tháng 12 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

V/v Quy định mức thu tiền xây dựng, giá thu tiền sử dụng mặt bằng và giá dịch vụ trông coi hàng hóa tài sản ban đêm tại chợ Đống Đa

thành phố Đà Nẵng

_________________

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp (sửa dổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Quyết định số 137/HĐBT ngày 27 tháng 4 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về quản lý giá;

- Căn cứ Thông tư số 03/VGNN-KHCS ngày 01 tháng 7 năm 1992 của ủy ban Vật giá Nhà nước (nay là Ban Vật giá Chính phủ) hướng dẫn nội dung quản lý Nhà nưđc về giá của UBND tỉnh, thành phố;

- Theo đề nghị của liên ngành Thương mại, Cục thuế, Tài chính - Vật giá thành phố tại Tờ trình số 902/TT-LN ngày 12 tháng 12 năm 2000,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quy định mức thu tiền một phần đóng góp xây dựng chợ, giá thu tiền sử dụng mặt bằng, trông coi hàng hóa tài sản ban đêm tại chợ Đông Đa thành phố Đà Nẵng như sau:

1- Mức thu tiền một phần đóng góp xây dựng chợ dành cho các hộ cố định thực hiện theo phụ lục 01 (đính kèm)

2- Mức giá sử dụng mặt bằng hộ kinh doanh cố định hàng tháng thực hiện theo phụ lục 02 (đính kèm)

 Mức giá sử dụng mặt bằng các hộ hàng rong từ 1. 000 (một ngàn) đến 5.000 đồng (năm ngàn)/ hộ/ngày.

3- Mức giá dịch vụ trông coi hàng hóa và tài sản ban đêm thực hiện theo phụ lục 03 (đính kèm).

4- Giá dịch vụ giữ xe đạp, xe mô tô thực hiện không vượt quá mức thu quy định tại Quyết định số 3491/1998/QĐ-UB ngày 19 tháng 6 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Điều 2: Công ty Quản lý các chợ Đà Nẵng có trách nhiệm công khai các mức thu tiền quy định tại Quyết định này để các hộ kinh doanh theo dõi thực hiện.

- Giao Sở Tài chính - Vật giá phối hợp với Sở Thương mại thành phố hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra Công ty Quản lý các chợ Đà Nẵng trong việc tể chức thực hiện công khai và thu tiền các hộ kinh doanh.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2000.

Điều 4: Chánh Vàn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở Thương mại, Giám đốc Công ty Quản lý các chợ thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Huỳnh Năm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.