• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/12/2000
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Số: 19382/2000/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 29 tháng 12 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN

NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

V/v Thực hiện thí điểm Ban Tài chính phường, xã theo mô hình mới tại thành phố Đà Nẵng

__________

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung Nghị định 50/CP ngày 26- 7- 1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đôi với cán bộ xã, phường, thị trấn;

- Căn cứ Quyết định số 16/2000/QĐ-UB ngày 11 tháng 02 năm 2000 của ƯBND thành phố Đà Năng về việc điều chinh mức sinh hoạt phí, hoạt động phí đôi vđi cán bộ xã, phường theo Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15-12-1999 của Chính phủ;

- Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền thành phố và Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá tại Tờ trình số 2380/ TT/TCVG-TCCQ ngày 11 tháng 12 năm 2001,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cho phép các phường, xã tại thành phố Đà Nẩng có tên sau dây được thực hiện thí điểm Ban Tài chính phường, xã theo mô hình mới, kể từ ngày 01-01-2001.

- Phường Thuận Phước thuộc quận Hải Châu.

- Phường Vĩnh Trung thuộc quận Thanh Khê.

- Phường An Hải Đông thuộc quận Sơn Trà.

- Phường Hòa Hải thuộc quận Ngũ Hành Sơn.

- Phường Hòa Hiệp thuộc quận Liên Chiểu.

- Xã Hòa Xuân thuộc huyện Hòa Vang.

Điều 2: Ban Tài chính phường, xã theo mô hình mới gồm:

- 01 Trưởng ban: Do Chủ tịch UBND phường, xã kiêm nhiệm.

- 01 Kế toán trưởng: Do UBND quận, huyện bổ nhiệm, phải có trình độ nghiệp vụ chuyên môn về Tài chính - Kế toán từ trung cấp trở lên; có thể là ủy viên UBND phường, xã đảm nhận hoặc có thể không phải là ủy viên UBND phường, xã đảm nhận và nằm trong định biên của phường, xã theo Nghị định số 09/1998/ NĐ-CP ngày 23-01-1998 của Chính phủ.

- 01 Kế toán viên: Do UBND phường, xã tuyển dụng làm cán bộ chuyên môn theo quy định tại Nghị định; là người đã qua đào tạo chuyên môn kế toán - tài chính.

- 01 Thủ quỹ: do UBND phường, xã bố trí riêng hoặc bố trí chức danh khác kiêm nhiệm trong số cán bộ định biến.

Điều 3: Về sinh hoạt phí hàng tháng.

- Đôi với Trưởng ban do Chủ tịch UBND phường, xã kiêm nhiệm, tính hưởng 1 định suất chức danh Chủ tịch.

- Đối với kế toán trưởng hưởng định suất tương đương ủy viên UBND phường, xã kiêm trưởng Ban Tài chính quy định tại Quyết định so 16/2000/QĐ-UB ngày 11-02-2000 của UBND thành phố Đà Nẵng.

- Đồi với kế toán viên và thủ quỹ (không do chức danh khác kiêm nhiệm) hưởng định suất theo quy định tại Quyết định số 16/2000/QĐ-UB ngày 11-02-2000 của UBND thành phố Đà Năng.

Điều 4: Giao Sở Tài chính - Vật giá chủ trì phôi hợp với Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, UBND các quận, huyện:

- Hướng dẫn UBND các phường, xã có tên tại Điều 1 tổ chức thực hiện thí điểm mô hình này.

- Quy định tạm thời nhiệm vụ, quyền hạn của từng chức danh, mối quan hệ trong việc tổ chức quản lý tài chính và điều hành thu - chi ngân sách tại phường, xã.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Điều 6: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện và phường, xã có tên tại Điều 1, Thủ trưởng các cơ.quan liên quan căn cứ quyết định này thi hành.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Huỳnh Năm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.