• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 13/07/2007
UBND TỈNH ĐỒNG NAI
Số: 27/2007/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 3 tháng 7 năm 2007

CHỈ THỊ

Về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú,

Nghị định 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ về Bảo vệ dân phố

và Quyết định số 106/2007/QĐ-BCA của Bộ Công an ban hành

Điều lệnh Cảnh sát khu vực

_____________________

Luật Cư trú đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2006 tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XI và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007.

Ngày 29/3/2007 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/2007/CT-TTg về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú.

Ngày 17/4/2006 Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2006/NĐ-CP về Bảo vệ dân phố và ngày 13/02/2007 Bộ Công an có Quyết định số 106/2007/QĐ-BCA ban hành Điều lệnh Cảnh sát khu vực.

Để triển khai thực thi nghiêm chỉnh Luật Cư trú, Chỉ thị số 07/2007/CT-TTg ngày 29/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thi hành Luật Cư trú, Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ về Bảo vệ dân phố và Quyết định số 106/2007/QĐ-BCA của Bộ Công an ban hành Điều lệnh Cảnh sát khu vực, nhằm tạo sự chuyển biến trong hoạt động quản lý cư trú; phát huy vai trò của quần chúng tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở và xây dựng lực lượng Cảnh sát khu vực trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu công tác giữ gìn ANTT trong tình hình mới. Xét Tờ trình số 74/TTr-CAT-PV11 ngày 18/6/2007 của Giám đốc Công an tỉnh; Báo cáo số 95/BC-STP ngày 22/6/2007 của Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

I. TRIỂN KHAI LUẬT CƯ TRÚ

1. Công an tỉnh

a) Tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai quán triệt Luật Cư trú đến các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố Biên Hòa để nắm vững tổ chức thực hiện; đồng thời tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Cư trú, bồi dưỡng nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức phục vụ nhân dân, yêu cầu cải cách hành chính, chống quan liêu, gây phiền hà về quản lý cư trú trong tình hình mới cho cán bộ, chiến sỹ các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh và Công an các địa phương, trong đó tập trung vào đội ngũ lãnh đạo Công an các cấp; cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị trực tiếp làm công tác đăng ký quản lý cư trú; cán bộ làm công tác đăng ký, quản lý cư trú của UBND cấp xã và những người tham gia công tác đăng ký thường trú, tạm trú, lưu trú, tạm vắng tại các khu vực dân cư, các khu công nghiệp và cơ quan, đơn vị trên phạm vi toàn tỉnh.

b) Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Văn hóa - Thông tin và Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thi hành Luật Cư trú cho cán bộ, công chức và nhân dân nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, để Luật Cư trú thực sự đi vào cuộc sống.

c) Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, chỉ đạo các đơn vị thuộc Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Công an cơ sở, bố trí đủ cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác đăng ký, quản lý cư trú; chấn chỉnh thái độ, tác phong làm việc, tiếp dân, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ làm công tác đăng ký, quản lý cư trú các cấp có thái độ, lời nói, cử chỉ thiếu nghiêm túc hoặc sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan tổ chức, cá nhân; cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, đảm bảo công tác quản lý cư trú với trình tự thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú đơn giản, kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, không gây phiền hà; giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến cư trú, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật.

d) Thực hiện việc đăng ký và cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú nhanh chóng, thuận tiện cho những người có đủ điều kiện theo quy định của Luật Cư trú. Giám đốc Công an tỉnh xem xét tình hình thực tế của từng địa phương, chỉ đạo Công an các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tổ chức tiếp dân giải quyết về hộ khẩu vào một ngày nghỉ trong tuần.

đ) Tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ANTT có liên quan đến hộ khẩu để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ những quy định lạm dụng hộ khẩu để hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

e) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhân hộ khẩu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Phối hợp với Công an tỉnh, các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn hướng dẫn việc đăng ký, quản lý cư trú đối với người đang làm nghĩa vụ quân sự, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng cư trú tại đơn vị của người đó đóng quân theo quy định của Luật Cư trú.

3. Sở Tư pháp

Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quy định về hộ khẩu hoặc các quy định khác trái với Luật Cư trú để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ. Hoàn thành danh mục các văn bản yêu cầu sửa đổi, bãi bỏ và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15 tháng 7 năm 2007.

4. Sở Văn hóa - Thông tin

Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của tỉnh, các địa phương tuyên truyền sâu rộng Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đến cán bộ và nhân dân nắm vững thực hiện.

5. Sở Tài chính

a) Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Kế hoạch - Đầu tư, các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện Luật Cư trú trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các Sở, ngành và địa phương theo đúng quy định của pháp luật. Đối với kinh phí triển khai Luật Cư trú trong năm 2007, Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh dự toán trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định cấp bổ sung cho Công an tỉnh.

b) Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng đề án lệ phí đăng ký hộ khẩu trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt bảo đảm phù hợp với Luật Cư trú và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

6. Các Sở, ban, ngành

Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Luật Cư trú. Tiến hành kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quy định về hộ khẩu để sửa đổi, bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ những nội dung trái với Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

7. UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa

a) Tổ chức triển khai việc quản lý Nhà nước về cư trú tại địa phương theo quy định của Luật Cư trú và các quy định khác của pháp luật liên quan. Chỉ đạo các ban, ngành và UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với lực lượng Công an trong việc triển khai Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

b) Bố trí đủ cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác đăng ký, quản lý cư trú ở cấp xã; bảo đảm trình tự thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú đơn giản, kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch theo đúng quy định của Luật Cư trú, Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công an, Công an tỉnh.

c) Giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến cư trú, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có thái độ, lời nói, cử chỉ thiếu nghiêm túc hoặc sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

d) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác thuộc phạm vi quản lý liên quan đến quy định về hộ khẩu để sửa đổi, bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ những nội dung trái với Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

đ) Không được tự ý ban hành thêm quy định, thủ tục, đặt ra việc thu phí, lệ phí không quy định trong Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

II. TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH 38/2006/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BẢO VỆ DÂN PHỐ

1. Công an tỉnh

a) Tham mưu UBND tỉnh tổ chức quán triệt Nghị định 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTB&XH-BTC hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Lao động Thương binh - Xã hội, Bộ Tài chính về Bảo vệ dân phố đến các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, UBND các phường, xã, thị trấn.

b) Phối hợp với UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tổ chức rà soát, đánh giá, phân loại các Ban và thành viên bảo vệ dân phố để kiện toàn, củng cố theo quy định của Nghị định 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTB&XH-BTC, đảm bảo mỗi cụm dân cư (theo địa bàn công tác của Cảnh sát khu vực) có 01 Tổ bảo vệ dân phố; mỗi phường, thị trấn có 01 Ban bảo vệ dân phố. Tổ chức tập huấn pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố.

c) Chủ động phối hợp với Sở Lao động, Thương binh - Xã hội, Sở Tài chính và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa căn cứ vào tình hình thực tế địa phương để báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh, HĐND tỉnh quyết định các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động và chế độ chính sách, trang bị phương tiện, điều kiện làm việc và kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Bảo vệ dân phố.

d) Xây dựng, ban hành quy chế làm việc của Tổ Bảo vệ dân phố và Ban Bảo vệ dân phố; đề xuất trang bị vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ; chế độ thi đua khen thưởng hàng năm, đột xuất cho lực lượng Bảo vệ dân phố để động viên khích lệ, tạo điều kiện cho lực lượng này hoàn thành nhiệm vụ.

2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa căn cứ vào tình hình thực tế địa phương tham mưu UBND tỉnh và HĐND tỉnh quyết định về chế độ chính sách cho Bảo vệ dân phố khi bị thương, bị hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

3. Sở Tài chính

Chủ trì phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh và UBND thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa cân đối từ nguồn kinh phí địa phương tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh ra quyết định mức phụ cấp hàng tháng và đảm bảo kinh phí, trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ cho hoạt động của Bảo vệ dân phố.

4. Sở Văn hóa - Thông tin

Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình tỉnh, các địa phương tuyên truyền sâu rộng Nghị định 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTB&XH-BTC ngày 01/3/2007 của Bộ Công an, Bộ Lao động Thương binh - Xã hội, Bộ Tài chính để quần chúng nhân dân biết và tham gia xây dựng lực lượng bảo vệ dân phố.

5. UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa

a) Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTB&XH-BTC ngày 01/3/2007 của Bộ Công an, Bộ Lao động Thương binh - Xã hội, Bộ Tài chính. Chỉ đạo, quản lý tổ chức và hoạt động của bảo vệ dân phố theo thẩm quyền và sự hướng dẫn, kiểm tra của Công an tỉnh. Bố trí địa điểm làm việc, đảm bảo kinh phí hoạt động; trang bị phương tiện, trang phục và thực hiện chế độ, chính sách đối với bảo vệ dân phố theo quy định pháp luật.

b) Chỉ đạo tổ chức rà soát, đánh giá, phân loại các Ban và thành viên Ban Bảo vệ dân phố để kiện toàn, củng cố theo quy định của Nghị định 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ, lựa chọn, bố trí đủ cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức làm công tác bảo vệ dân phố theo đúng quy định.

6. Các Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể và các Sở, ban, ngành giúp đỡ, giám sát, tạo điều kiện để lực lượng Bảo vệ dân phố hoàn thành nhiệm vụ của mình.

III. TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 106/2007/QĐ-BCA CỦA BỘ CÔNG AN  BAN HÀNH ĐIỀU LỆNH CẢNH SÁT KHU VỰC

1. Giao Công an tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Điều lệnh Cảnh sát khu vực đến Lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và tất cả cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát khu vực (CSKV), cán bộ làm công tác theo dõi, hướng dẫn CSKV; có kế hoạch triển khai, hướng dẫn thực hiện điều lệnh CSKV trong toàn lực lượng Công an và có kế hoạch đảm bảo về biên chế, chất lượng CSKV; trang bị phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ chính sách... cho CSKV, đảm bảo cho CSKV thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác.

2. Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị, thành có trách nhiệm giám sát, giúp đỡ, tạo điều kiện để lực lượng CSKV hoàn thành nhiệm vụ.

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị; định kỳ hàng quý, 06 tháng, hàng năm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Võ Văn Một

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.