• Quyết định 03/2022/QĐ-UBND

  ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  07/01/2022

  20/01/2022

 • Quyết định 02/2022/QĐ-UBND

  V/v ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  06/01/2022

  17/01/2022

 • Quyết định 01/2022/QĐ-UBND

  V/v quy định tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khóang sản nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  06/01/2022

  20/01/2022

 • Quyết định 46/2021/QĐ-UBND

  Kéo dài thời hạn áp dụng Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  31/12/2021

  31/12/2021

 • Quyết định 47/2021/QĐ-UBND

  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố

  31/12/2021

  10/01/2022

 • Quyết định 44/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Đơn giá sản xuất chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố

  27/12/2021

  10/01/2022

 • Quyết định 43/2021/QĐ-UBND

  quy định giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19

  21/12/2021

  01/01/2022

 • Quyết định 42/2021/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  20/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 20/2021/NQ-HĐND

  Về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố và kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  10/12/2021

  01/01/2022

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.