• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2015
HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 08/2015/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 22 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc đặt tên một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 12

(Từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 7 năm 2015)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 31/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;  Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hoá Thông tin (nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 27 /TTr-UBND ngày  03/7/2015 và Đề án số        3383 /ĐA-UBND ngày 03/7/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đặt tên một số đường, phố trên địa bàn các quận Lê Chân, Hải An và các huyện Tiên Lãng, An Lão, thành phố Hải Phòng; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên 06 đường, 19 phố trên địa bàn các quận: Lê Chân, Hải An và các huyện: Tiên Lãng, An Lão, thành phố Hải Phòng.

(có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao cho Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo:

Các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận: Lê Chân, Hải An và các huyện: Tiên Lãng, An Lão tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định; tổ chức gắn biển tên đường, phố theo đúng quy định tại Điều 17, Nghị định 91/2006/NĐ-CP và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về ý nghĩa tên các đường, phố.

2. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khoá XIV, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2015.

Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Dương Anh Điền

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.