• Nghị quyết 25/2017/NQ-HĐND

    Quyết định phân cấp nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương

    08/12/2018

    19/12/2018

  • Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND

    Về cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát vỉa hè, pha đèn chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp hè, đường ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận thuộc thành phố

    12/07/2018

    01/08/2018

  • Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND

    Về chế độ chi hỗ trợ đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng

    12/07/2018

    01/08/2018

  • Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND

    Quy định cơ chế chính sách trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; tuyển chọn, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ giáo viên giỏi trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế thành phố Hải Phòng

    12/07/2018

    01/08/2018

  • Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND

    Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị sử dụng ngân sách địa phương

    12/07/2018

    01/08/2018

  • Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND

    Phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý thành phố Hải Phòng

    12/07/2018

    01/08/2018

  • Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND

    Về việc quy định một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân thành phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng

    12/07/2018

    01/08/2018

  • Nghị quyết 32/2017/NQ-HĐND

    Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc địa bàn thành phố Hải Phòng

    08/12/2017

    01/01/2018

  • Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND

    Quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hải Phòng được đưa vào sử dụng trước ngày luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực

    08/12/2017

    01/01/2018

  • Nghị quyết 24/2017/NQ-UBND

    Nghị quyết Sửa đổi Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng

    08/12/2017

    01/01/2018

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.