• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 09/06/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2016
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 20/2012/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 30 tháng 5 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 3 bản Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 10/10/2008

________________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT- BNV, ngày 28/5/2008 của Bộ Công thương và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ Lào Cai, tại Tờ trình số 152/TTr-SNV, ngày 18 tháng 5 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3 bản Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công thương tỉnh Lào Cai, ban hành kèm theo Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 10/10/2008 của UBND tỉnh Lào Cai, như sau:

2. Cơ cấu tổ chức:

a) Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

-Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp;

- Phòng Quản lý công nghiệp;

- Phòng Quản lý năng lượng;

- Phòng Quản lý thương mại;

- Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường.

- Phòng Quản lý xuất, nhập khẩu.

b) Chi cục trực thuộc Sở:

Chi cục Quản lý thị trường.

Chi cục Quản lý thị trường có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và có các đội Quản lý thị trường trực thuộc theo quy định của pháp luật.

c) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

Trung tâm Khuyến công, Tư vấn và tiết kiệm năng lượng.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở, Giám đốc Sở Công thương có trách nhiệm xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Công thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch ƯBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký; bãi bỏ Khoản 2, Điều 3 của bản Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 10/10/2008 của UBND tỉnh Lào Cai.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Vịnh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.