• Hiệu lực: Còn hiệu lực
HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 02-NQ/HĐND11
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 9 tháng 12 năm 1994

NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khoá XI

___________________

Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khoá XI họp kỳ thứ nhất trong ngày 9 tháng 12 năm 1994.

Sau khi nghe Hội đồng Bầu cử thành phố báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố khoá XI; Nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của cử tri trong cuộc tiếp xúc ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố.

Hội đồng Nhân dân thành phố đã cử Ban thẩm tra tư cách đại biểu và xác nhận 60 đại biểu được cử tri thành phố bầu ngày 20/11/1994 có đủ tư cách đại biểu HĐND thành phố khoá XI. Sau đó đã bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và các Ban của HĐND. Bầu Chủ tịch, các phó Chủ tịch và các thành viên của Ủy ban Nhân dân thành phố nhiêm kỳ 1994-1999; bầu thư ký các kỳ họp của HĐND (có các biên bản kèm theo).

Hội đồng Nhân dân thành phố hoan nghênh nhân dân thành phố đã tích cực tham gia và thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiêm kỳ (1994-1999), và kêu gọi nhân dân toàn thành phố thường xuyên giúp đỡ để các vị đại biểu HĐND và các cơ quan chính quyền thành phố phấn đấu thực hiên tốt nhiệm vụ, xứng đáng là người đại diên cho ý chí, nguyên vọng và sự tín nhiệm của nhân dân.

Hội dồng Nhân dân thành phố yêu cầu cơ quan chính quyền các cấp vừa được bầu ra, đề cao trách nhiệm hoàn thành nhiêm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đấy nhanh tốc đô phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, khắc phục yếu kém, triệt để khai thác tiêm năng, lợi thế, từng bước xây dựng Hải Phòng trờ thành trung tâm kinh tế của vùng duyên hải Bắc Bộ, là cửa chính ra biển, là đầu mối giao thông quan trọng của miền Bắc và cả nước, là đô thị có vị trí quốc phòng trọng yếu, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân.

Hội đồng Nhân dân thành phố kêu gọi quân-dân thành phố phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 1994 và chuẩn bị bước vào năm mới, phấn đấu lâp thành tích xuất sắc ngay từ những ngày đầu năm, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 1995./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Danh Xương

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.