• Hiệu lực: Còn hiệu lực
HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 06/NQ-HĐND11
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 19 tháng 7 năm 1995

NGHỊ QUYẾT

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm;

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1995

_______________________

Hội đồng Nhân dân thành phố Khoá 11, họp kỳ thứ 3. Sau khi nghe Uỷ ban Nhân dân thành phố báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, nghe các Ban của Hội đồng Nhân dân thành phố báo cáo thuyết trình, một số ngành báo cáo bổ sung, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thảo luận và quyết nghị:

· Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm:

Sáu tháng đầu năm, 1995, các cấp, các ngành và quân dân thành phố có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, phấn đấu đặt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu: công nghiệp trên địa bàn tiếp tục tăng so với định kỳ, sản xuất nông nghiệp tuy thời tiết không thuận, nhưng năng suất vẫn là năm cao nhất đặt trên 44,7 ta/ha và đang co sự chuyển dịch cơ cấu. Một số dự án đầu tư kinh doanh với nước ngoài đã đi vào hoạt động có kết quả. Thuỷ sản tiếp tục phát triển. Thu ngân sách tuy mới đạt trên 40% kế hoạch, nhưng cũng khá hơn so với cùng kỳ năm trước. Tiền mặt tiếp tục bội thu, đang trển khai hoạt động tín dụng. Một số công trình xây dưng cơ bản thực hiện đúng tiến độ. Quy trình điện nông thôn đuợc các cấp huyện xã, và các ngành điện nhanh tróng triển khai đặt kết quả bước đầu. Trật tự xã hội được duy trì, quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Các hoạt động văn hoá xã hội có bước phát triển khá. Giải quyết việc làm, thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo, phục dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng đặt kết quả khá hơn. Các ngày lễ lớn được tổ chức tốt. Đời sống nhân dân ổn định và được cải thiện.

Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố còn nhiều khó khăn, quy mô sản xuất và ngân sách còn nhỏ so với tiềm năng và lợi thế của thành phố, Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm. Hiệu quả sản xuất – kinh doanh chưa cao, còn khá nhiều đơn vị kinh tế nợ đọng ngân sách. Kinh tế ngoại quốc doanh phát triển chậm và hiệu quả thấp, thất thu, thất thoát các nguồn thu khu vực này còn lớn; kim ngạch xuất khẩu và thu hút vốn đầu tư nước ngoài không đặt kế hoạch; kỹ thuật công nghệ còn lạc hậu, cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, song chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của thành phố. Quản lý Nhà nước trên nhiều lĩnh vực còn yếu kém, chuyển biến chậm nhất là quản lý nhà đất, đo thị, kinh tế ngoại quốc doanh, xây dựng cơ bản. Sự chỉ đạo của nhiều cơ quan quản lý còn chồng chéo, phiền hà. Các hoạt động văn hoá – xã hội có tiến bộ, song chưa đáp ứng yêu cầu của nhân dân. Đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu và tệ nạn xã hội hiệu quả còn thấp. Giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu tăng cao, làm ảnh hưởng đến đời sống một bộ phận dân cư. Nhiều vấn đề dân sinh, dân nguyện đã được quan tâm nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu của nhân dân.

·  Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1995:

Hội đồng nhân dân thành phố tán thành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ - kinh tế xã hội thành phố 6 tháng cuối năm do Uỷ ban Nhân dân thành phố trình bày và nhấn mạnh một số điểm chủ yếu sau:

- Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án được cấp giấy phép và quản lý có hiệu quả các dự án đã triển khai. Tích cực tìm đối tác để có thêm nhiều dự án mới. Khẩn trương xây dựng và thực hiện quy hoạch các khu công nghiệp Quan Toàn, Thuỷ Nguyên, Đình Vũ, đường 14, “khu du lịch Đồ Sơn, Kiến An, Cát Bà. Tăng cường hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, dịch vụ chuyển khách, du lịch để hoàn thành chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu theo kế hoạch năm 1995. Tiếp tục đầu tư chiều sâu để phát triển sản xuất. Nâng cấp cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, thu hút và xây dựng có hiệu quả các nguồn viện trợ. Tập trung tháo gỡ kho khăn để phát triển du lịch mạnh hơn vào năm 1996.

- Phấn đấu đẩy và vượt giá tri tổng sạn lượng công nghiệp đã đề ra cho năm 1995. Tìm giải pháp để ổn định và phát triển sản xuất giầy dép, may mặc xuất khẩu. Tổng kiểm tra, đánh giá hoạt động của các thành phần kinh tế theo Chỉ thi 305 Thủ tướng Chính phủ và thực hiện Luật phá sản đối với doanh nghiệp thua lợ kéo dài, chống thất thoát tài sản Nhà nước. Tăng cường quản lý Nhà nước các đơn vị kinh tế ngoại quốc doanh. Đẩy nhanh tiến độ thi công đường điện ra đảo Cát Bà; thành phố cần dành ngân sách hàng năm công trợ cho chương trình điện nông thôn. Năm 1995 công trợ ít nhất 3 tỷ đồng phấn đấu đạt mục tiêu giảm giá điện sinh hoạt  nông thôn đến cuối năm 1995 theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố.

- Phấn đấu đạt chỉ tiêu tổng sản phẩm lương thực, tăng 4,5% so với năm 1994. Chỉ đạo một số huyện xã làm thí điểm việc chuyển dịch cơ cấu kinh té, rút kinh nghiệm chỉ đạo yếu nhằm đẩy nhanh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới, chuẩn bị tốt mọi điều kiện phục vụ sản xuất để giành vụ mùa thắng lợi. Phát triển Nhân dân  Thành phố khoá 10 về trật tự vệ sinh đô thị gắn với việc tập trung chỉ đạo kiên quyết, đóng bỏ kế hoạch thực hiện Nghị định 36 của Chính phủ về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trật tụ, an toàn giao thông đô thị, tạo chuyển biến rõ ở Hải Phòng.

- Tăng cường công tác cuốc phòng, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Tiến hành mọi biền pháp đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu trên biển, sách nhiễu, đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn rất nặng nề, Hội đồng Nhân dân thành phố kêu gọi các cấp, các ngành, toàn dân, toàn quân thành phố phấn đấu cao hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội thành phố năm 1995 tạo điều kiện bước vào kế hoạch 5 năm 1996 – 2000 thiết thực góp phần vào việc tiến hành tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến độ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11 và Đại hội Đảng toàn quốc lấn thứ 8./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Danh Xương

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.