• Hiệu lực: Còn hiệu lực
HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 05-NQ/HĐND11
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 25 tháng 2 năm 1995

 

NGHỊ QUYẾT

Về chương trình hoạt độngcủa hội đồng nhân dân thành phố năm 1995 nội qui kỳ họp và quy chế hoạt độngcủa đại biểu HĐND TP

_____________________

Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XI, họp kỳ thứ 2. Sau khi nghe thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố trình bày dự kiến chương trình hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố năm 1995, Nội quy kỳ họp và quy chế hoạt động của đại biểu . Hội đồng Nhân dân thành phố quyết nghị:

1. Thông qua nội dung chương trình hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố năm 1995. Nội qui kỳ họp và Qui chế hoat động của đại biểu Hội đồng Nhân dân do Thường trực Hội đồng Nhân dân trình bày.

2. Giao cho Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố phối họp chỉ đạo chuẩn bị chu đáo đảm bảo chất lượng,đúng thời gian qui định các báo cáo đề án phục vụ mõi kỳ họp và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội đồng Nhân dân.

3.Giao cho Thường trực Hội đồng  Nhân dân, các Ban Hội đồng Nhân dân giúp Hội đồng Nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giám sát,kiểm tra,đôn đốc việc thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân.

4. Các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân đề cao trách nhiệm của mình tích cực hoạt động thực hiện tốt Nội qui kỳ họp, Qui chế hoạt động đại biểu Hội đồng Nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi chương trình hoạt động Nhân dân thành phố năm 1995./.

 

 

 

 

i�} 30PjP�  

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Danh Xương

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.