• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/05/1990
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 533- QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 28 tháng 5 năm 1990

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ các văn bản qui định về xử phạt vi phạm hành chính do các huyện, quận, thị xã, xã, phường, thị trấn đã ban hành trước đây

_______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Điều 47 Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, công bố ngày 11-7-1989;

Thi hành Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính công bố ngày 7-12-1989; chỉ thị số 74-CT ngày 13-3-1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tổ chức thi hành pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính;

Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Tư pháp thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tất cả các văn bản qui định về xử phạt vi phạm hành chính do HĐND, UBND các huyện, quận, thị xã, xã, phường, thị trấn cũng như của các ngành quản lý thuộc thành phố Hải Phòng đã ban hành trước đây không có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-1990.

Từ nay, HĐND, UBND các huyện, quận, thị xã, xã, phường, thị trấn và các ngành quản lý tại địa phương không có thẩm quyền ban hành các qui định về hành vi vi phạm hành chính và biện pháp xử lý hành chính.

Điều 2. Giao ông Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng UBND  thành phố, thủ trưởng các ngành hữu quan tổ chức và rà soát lại các qui định về phạt hành chính do HĐND, UBND thành phố ban hành trước đây, báo cáo HĐND thành phố thông qua và cho tiếp tục thi hành những qui định còn phù hợp với pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính.

Điều 3. Ông Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, các ông Chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã, xã, phường, thị trấn, thủ trưởng các ngành thuộc thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đào An

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.