• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 17/08/1990
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 753 QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 17 tháng 8 năm 1990

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành qui chế tạm thời cho phép tầu thuyền của thương nhân

Trung Quốc vào trao đổi hàng hóa tại vùng Cảng biển Hải Phòng

_____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Công văn số 2442/GTBD ngày 25/7/1990 của Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng thông báo quyết định của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng cho phép tầu thuyền của thương nhân Trung Quốc được vào trao đổi hàng hóa tại vùng Cảng biển (địa phương) Hải Phòng;

Căn cứ tinh thần cuộc họp Ủy ban Nhân dân thành phố ngày 06/8/1990 về việc tổ chức thực hiện quyết định của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này qui chế tạm thời áp dụng cho tầu thuyền của thương nhân Trung Quốc vào trao đổi hàng hóa tại vùng Cảng biển (địa phương) Hải Phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND Thành phố, thủ trưởng các cấp, các ngành, các cơ quan trong thành phố, các đơn vị cơ sở liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đào An

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.