• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/11/1990
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 1007 QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 5 tháng 12 năm 1990

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh gíá cước vận tải hành khách  bằng ô tô vận tải đường thủy

_____________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân các cấp được Quốc hội thông qua ngày 30/6/1989;

Căn cứ Nghị định số 29/VGNN  ngày 26/9/1990 của Ủy ban Vật giá Nhà nước về giá buôn vật liệu xăng dầu;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại tờ trình số 39/VT ngày 18/10/1990 và ý kiến Sở Tài chính về việc điều chỉnh giá cước vận tải hành khách bằng ô tô và đường thủy,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cho phép, điều chỉnh giá cước vân tải hành khách bằng ô tô và đường thủy nội tỉnh và liên tỉnh cho phù hợp với giá xăng dầu mới điều chỉnh và đảm bảo cho các đơn vị vận tải kinh doanh không lỗ.

Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm bàn thống nhất với các địa phương trên các tuyến liên tỉnh để quy định giá vé thống nhất, về điều chỉnh giá cước, chặng các loại xe theo số lượng ghế cho hợp lý.

Điều 2. Mức giá vé cước quy định tại điều 1 được thi hành từ ngày 10/11/1990.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Tài chính, Giao thông vận tải, Công ty xe khách, Công ty vận tải sông biển và các xí nghiệp vận tải tư doanh, hợp tác xe vận tải và các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đỗ Quế Lượng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.