• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/12/1990
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 1013 QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 6 tháng 12 năm 1990

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh giá nước máy

______________

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 Căn cứ quyết định của Nhà nước về việc điều chỉnh giá điện, nhiên liệu và một số vật tư khác;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các ngành liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Nay điều chỉnh giá bán 1m3 nước máy do Công ty cấp nước sản xuất như sau:

- Nước dùng cho sinh hoạt: 300đ/1m3

- Nước dùng cho sản xuất: 700đ/1m3

- Nước dung cho kinh doanh: 1.200đ/1m3

- Nước dung cho xuất khẩu, sản xuất nước đá, kem: 1.600đ/1m3

-  Quyết định này thi hành từ ngày 01/12/1990.

Quyết định số 80/UB ngày 26/1/1989 nay không còn hiệu lực.

Điều 2. Giá nước dùng cho sinh hoạt theo quyết định này còn thấp hơn giá thành sản xuất 1m3. Sở Tài chính UBKH thành phố cùng sở Xây dựng lập kế hoạch trình UBND duyệt cấp bù lỗ cho Công ty cấp nước. (khoảng trên 300 triệu đồng/1 năm).

Điều 3. Các đồng chí: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBKH thành phố, Công ty cấp nước, các ngành, các đơn vị và các hộ dùng nước căn cứ quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Bá Dư

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.