• Hiệu lực: Còn hiệu lực
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 1014 QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 6 tháng 12 năm 1990

QUYẾT ĐỊNH

Về giá cho thuê đường hè vào mục đích kinh doanh dịch vụ

____________

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ vào Chỉ thị 32 của UBND thành phố về việc sắp xếp trật tự đường hè và một số chợ ở nội thành;

Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành tạm thời bảng giá cho thuê mặt hè để kinh doanh dịch vụ như sau:

1- Thu lệ phí 1 lần khi được phép sử dụng 10.000đ/1 hộ.

2- Thu lệ phí sử dụng hè theo m2/ tháng.

- Đối với trục đường chính từ 6000đ/m2 tháng đến 10.000đ/m2 tháng.

- Đối với các trục đường còn lại từ 3.000đ/m2 tháng đến 8.000đ/m2 tháng.

Điều 2.  Số tiền thu được về cho thuê vỉa hè đều phải nộp vào ngân sách thành phố và dùng để chi tiêu lại cho các công việc này.

- Giao cho Sở Tài chính phát hành hoá đơn thu và hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Ngoài việc thu lệ phí sử dụng hè để kinh doanh. Trong quá trình sử dụng nếu hộ nào có vi phạm làm hư hại hè đường sẽ phải chịu xử lý bồi thường theo qui định quản lý các công trình kỹ thuật đô thị của các cơ quan chuyên quản.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Tài chính, Thương nghiệp, Chủ tịch UBND các quận và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Bá Dư

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.