• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/10/1990
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 935QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 27 tháng 10 năm 1990

QUYẾT ĐỊNH

 Ban hành qui định tạm thời mức thu lệ phí công chứng Nhà nước

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân được Hội đồng Nhà nước công bố ngày 11 tháng 7 năm 1989;

Căn cứ Thông tư 574-QLTPK ngày 10-10-1987 và Thông tư số 858-QLTBK ngày 15-10-1987 của Bộ Tư pháp quy định và hướng dẫn việc công chứng và thu lệ phí công chứng;

Xét đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này báo quy định tạm thời mức thu lệ phí công chứng của Phòng Công  chứng đối với công dân và các tổ chức đến làm thủ tục công chứng.

Nguồn thu lệ phí công chứng nộp 100% vào ngân sách thành phố,

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp căn cứ qui định mức lệ phí đối với Phòng Công chứng Nhà nước để hướng dẫn mức lệ phí công chứng áp dụng với UBND các huyện, quận, thị xã, xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Các đồng chí Chánh Văn Phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, quận, thị xã và thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đào An

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.