• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 25/08/2000
  • Ngày hết hiệu lực: 15/01/2017
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 23/CT-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 25 tháng 8 năm 2000

CHỈ THỊ

Về việc nghiêm cấm dùng điện để diệt chuột

 

Trong những năm gần đây, phong trào diệt chuột bằng các biện pháp thủ công như đào hang, hun khói, soi đèn, dùng bẫy bán nguyệt, dùng bả diệt chuột sinh học ... phát triển mạnh mẽ, đã ngăn chặn không để chuột phát sinh thành dịch, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất, góp phần làm cho năng suất lúa của thành phố liên tục tăng. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay trên địa bàn thành phố còn nhiều nơi nông dân đã kéo điện ra ruộng để diệt chuột, gây nguy hiểm đến tính mạng của người và vật nuôi.

Thực hiện Chỉ thị số 09/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách diệt trừ chuột, đồng thời bảo vệ tính mạng của người và vật nuôi, Uỷ ban nhân dân thành phố Chỉ thị:

1- Nghiêm cấm việc dùng điện để diệt chuột dưới mọi hình thức. Giao Uỷ ban nhân dân các địa phương chỉ đạo việc tháo dỡ toàn bộ các đường dây diện dùng để diệt chuột trên địa bàn quản lý, xong trước này 31/8/2000; tăng cường biện pháp tuyên truyền, vận động, giáo dục, kiểm tra và xử lý nghiêm những người vi phạm để chấm dứt tình trạng dùng điện diệt chuột trong nhân dân.

2- Giao Công an thành phố tiến hành điều tra và xử lý nghiêm các vụ chết người do dùng điện diệt chuột gây ra.

3- Khuyến khích việc nuôi mèo trong nhân dân; tăng cường bảo vệ mèo, rắn và áp dụng các biện pháp dùng bả diệt chuột sinh học, bẫy cây trồng, bẫy bán nguyệt ... để diệt chuột. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật các biện pháp diệt chuột nói trên.

4- Các cơ quan thông tin, tuyên truyền tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về sự nguy hiểm của việc dùng điện để diệt chuột; về các biện pháp diệt chuột an toàn, hiệu quả để nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật của nhân dân.

5- Đề nghị các đoàn thể: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội VAC ... tăng cường vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt nội dung Chỉ thị này.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tổng hợp tình hình thực hiện các nội dung trên, thường xuyên báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Vũ Chí Thanh

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.