• Quyết định 03/2009/QĐ-UBND

  V/v hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ ốn định đời sống, sản xuất khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

  08/01/2009

  18/01/2009

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 02/2009/QĐ-UBND

  V/v ban hành đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất

  07/01/2009

  17/01/2009

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 26a/2008/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân; quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực, lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi

  20/12/2008

  01/01/2009

 • Quyết định 25/2008/QĐ-UBND

  V/v ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2009

  19/12/2008

  01/01/2009

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 11a/2008/NQ-HĐND

  Về quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi, lệ phí cấp bản sao,lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh

  11/12/2008

  01/01/2009

 • Nghị quyết 17a/2008/NQ-HĐND

  Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân

  11/12/2008

  ...

 • Quyết định 1735/QĐ-TTg

  Điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất, hồ sơ, tài liệu, tổ chức và cán bộ, công chức làm công tác định giá đất từ ngành Tài chính sang ngành Tài nguyên và Môi trường

  01/12/2008

  01/12/2008

 • Quyết định 17/2008/QĐ-UBND

  V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

  23/09/2008

  03/10/2008

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 13/2008/QĐ-UBND

  V/v ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị, chế độ chi tiếp khách đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  15/08/2008

  25/08/2008

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 05a/2008/NQ-HĐND

  Về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị, chế độ chi tiếp khách đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  23/07/2008

  02/08/2008

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.