• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2018
Lịch sử hiệu lực: Luật 35/2005/QH11
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
14/06/2005 Văn bản được ban hành 35/2005/QH11
01/01/2006 Văn bản có hiệu lực 35/2005/QH11
01/01/2017 Bị bãi bỏ 1 phần 97/2015/QH13 Xem tại đây
01/07/2018 Văn bản hết hiệu lực 35/2005/QH11
01/07/2018 Bị hết hiệu lực 06/2017/QH14
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.