• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/10/2003
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 208/2003/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày 10 tháng 10 năm 2003

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc đổi tên Sở Tài chính - Vật giá thành Sở Tài chính

thuộc y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

_______________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 và Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ở mỗi cấp, ngày 25 tháng 6 năm 1996;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Sở Tài chính - Vật giá thành Sở Tài chính thuộc y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 2. Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính cấp mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.