• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 13/07/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 28/12/2016
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 231/2001/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 13 tháng 7 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

V/v thành lập Trung tâm Truyền thông - giáo dục sức khỏe, trực thuộc Sở Y tế Lào Cai

_________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định số 01/1998/NĐ-CP ngày 03/01/1998 của Chính phủ, về hệ thống tổ chức y tế địa phương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT.BYT-BTCCBCP ngày 27/6/1998 của Liên bộ Y tế- Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/1998/NĐ-CP, ngày 03/01/1998 của Chính phủ về hệ thống y tế địa phương;

Căn cứ Quyết định số 911/1999/QĐ-BYT, ngày 31/3/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Bản quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Truyền thông - giáo dục sức khỏe thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Sở Y tế, tại Văn bản số 532/TTr-YT, ngày 02/11/2000, về việc thành lập Trung tâm Truyền thông - giáo dục sức khỏe tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của ông Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe tỉnh Lào Cai.

- Trụ sở đặt tại: Thị xã Lào Cai tỉnh Lào Cai.

- Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe, là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Sở Y tế, chịu sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Sở Y tế; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm Truyền thông; - Giáo dục sức khỏe - Bộ Y tế.

Có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản riêng tại kho bạc nhà nước tỉnh, để hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2.  Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe, có nhiệm vụ quyền hạn sau:

1. Căn cứ định hướng chiến lược công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, Kế hoạch truyền thông, giáo dục sức khỏe của Bộ Y tế và của tỉnh; Tiến hành xây dựng kế hoạch truyền thông, giáo dục sức khỏe từng thời kỳ, từng năm, trình Giám đốc Sở Y tế, UBND tỉnh xem xét quyết định phê duyệt, trên cơ sở đó tổ chức triển khai thực hiện.

2. Xây dựng, quản lý và chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, nhiệp vụ của mạng lưới Truyền thông - Giáo dục sức khỏe trên địa bàn tỉnh.

3. Tổ chức, phối hợp đào tạo và đào tạo lại về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, cộng tác viên và các đối tượng làm công tác Truyền thông - Giáo dục sức khỏe.

4. Tham gia và tổ chức công tác nghiên cứu khoa học về Truyền thông -Giáo dục sức khỏe trên địa bàn tỉnh.

5. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, sản xuất các tài liệu về Truyền thông - Giáo dục sức khỏe của đơn vị, theo đúng quy định của nhà nước.

6. Thực hiện công tác hợp tác quốc tế về Truyền thông - Giáo dục sức khỏe theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, các quy định hiện hành của nhà nước.

7. Tổ chức việc tuyên truyền giáo dục pháp luật về chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân và triển khai công tác tuyên truyền khác trong lĩnh vực y tế, khi được Sở Y tế giao.

8. Quản lý công chức, viên chức, quản lý kinh phí tài sản được trang
cấp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế của Trung tâm truyền thông - giáo dục sức khỏe:

1. Tổ chức bộ máy:

a. Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác cụ thể.

b. Các phòng ban chuyên môn giúp việc gồm:

- Phòng Tổng hợp (đảm nhận các nhiệm vụ tổ chức - hành chính, kế hoạch - tài vụ).

- Phòng Giáo dục sức khỏe - nghe nhìn.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng của Trung tâm thực hiện theo phân cấp về công tác tổ chức và cán bộ của tỉnh quy định.

Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm xây dựng chức năng, nhiệm vụ cho từng phòng: xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của Trung tâm trình Giám đốc Sở Y tế xem xét quyết định.

2. Biên chế:

- Biên chế của Trung tâm thuộc biên chế sự nghiệp y tế, được UBND tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể hàng năm, theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và của Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh.

Trong năm 2001 tạm giao 5 biên chế, số biên chế này nằm trong tổng biên chế đã giao năm 2001 cho ngành y tế; Giám đốc Sở Y tế bàn thống nhất với Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu trong nội bộ ngành cho đơn vị này.

Điều 4. Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Y tế chủ động phối hợp với các ngành hữu quan trong tỉnh (Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Sở Tài chính vật giá, Sở Kế hoạch - đầu tư...) giúp đỡ Trung tâm Truyền thông - giáo dục sức khỏe làm các thủ tục hành chính cần thiết, xây dựng dự án đầu tư, bố trí cán bộ công chức cho Trung tâm, theo đúng quy định của Nhà nước, để Trung tâm sớm đi vào hoạt động.

Điều 5. Các ông: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan trong tỉnh và Giám đốc Trung tâm Truyền thông - giáo dục sức khỏe thuộc Sở Y tế căn cứ quyết định thi hành.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Quang Vinh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.