• Hiệu lực: Còn hiệu lực
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 5361/BTC-CST
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày 24 tháng 4 năm 2006

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 5361/BTC-CST NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 2006
VỀ VIỆC PHÍ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ
CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

_________________

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 597/BXD-KTTC ngày 07/4/2006 của Bộ Xây dựng đề nghị cho phép các bộ, ngành, địa phương được tạm thu "phí thẩm định thiết kế cơ sở” các công trình xây dựng bằng mức thu lệ phí thẩm định thiết kế kỹ thuật quy định tại Thông tư 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật Xây dựng và Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Trong khi chờ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư, Bộ Tài chính đồng ý để các ngành, các địa phương được thu "phí thẩm định thiết kế cơ sở" theo mức thu "lệ phí thẩm định dự án đầu tư" quy định tại Thông tư 109/2000/TT-BTC; các đơn vị thu phí có trách nhiệm quản lý, sử dụng tiền "phí thẩm định thiết kế cơ sở" theo đúng quy định tại Thông tư 109/2000/TT-BTC nêu trên.

Bộ Tài chính trả lời để Bộ Xây dựng được biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Trương Chí Trung

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.