• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2008

     HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM

______________

 

Số: 13/2007/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

________________________

 

Phủ Lý, ngày 06 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

Về giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

                                                                                                 __________________           

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHOÁ XVI,  KỲ HỌP THỨ 12

(Ngày 05 và 06/12/2007)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;

Sau khi nghe và thảo luận Tờ trình số 1718/TTr-UBND ngày 30 tháng 11   năm 2007 của UBND tỉnh, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Nhất trí phê chuẩn Tờ trình số: 1718/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh về giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, gồm các nội dung cụ thể như sau:

1. Về giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh: Được quy định cụ thể các phụ lục số 1, số 2, số 3, số 3b, số 4 và số 5 kèm theo.

2. Đối với các xã miền núi: áp dụng mức giá các loại đất tại xã đồng bằng vào thực hiện ở một số khu vực xã miền núi có điều kiện tương đương xã đồng bằng để thực hiện tính các loại thuế, tính tiền thuê đất, tính tiền sử dụng đất và tính giá bồi thường khi thu hồi đất (UBND tỉnh quy định cụ thể đối với từng xã, từng khu vực xã miền núi có điều kiện tương đương xã đồng bằng).

3. Áp dụng giá ở hạng cao nhất của các loại đất nông nghiệp để tính bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 01 năm 2008.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVI kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

(Đã ký)

 

 

Đinh Văn Cương

 

 

 

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.