• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/09/2010
BỘ NỘI VỤ
Số: 1247/QĐ-BNV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 22 tháng 9 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn tổ công tác thực hiện đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ giai đoạn 2007 – 2010

___________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;
Theo công văn số 3335/VPCP-TCCV ngày 22/5/2008 của Văn phòng Chính phủ về thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề án 30 và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Tổ công tác thực hiện Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ giai đoạn 2007 – 2010 gồm các cán bộ, công chức có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Xuân Bình, Chánh Văn phòng Bộ làm Tổ trưởng;

2. Ông Hà Quang Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Bộ làm Tổ phó thường trực;

3. Ông Nguyễn Quang Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

4. Ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính;

5. Ông Nguyễn Hợp, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin;

6. Ông Nguyễn Thế Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

7. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chuyên viên Vụ Công chức – Viên chức;

8. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ;

9. Ông Trần Văn Khiêm, Chuyên viên Vụ Pháp chế.

Văn phòng Bộ cử chuyên viên tham gia nhóm thường trực giúp việc Tổ công tác.

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ công tác thực hiện theo quy định tại Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ để giúp Bộ trưởng triển khai thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ giai đoạn 2007 – 2010. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Tổ công tác do Tổ trưởng phân công.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 920/QĐ-BNV ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc kiện toàn Tổ công tác thực hiện Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ giai đoạn 2007 – 2010.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cán bộ, công chức có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Trần Văn Tuấn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.