• Nghị quyết 218/2019/NQ-HĐND

  Nghị quyết ban hành Quy định về chính sách đặc thù, tín dụng, thúc đẩy tập trung đất đai tạo quỹ đất để khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  11/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 219/2019/NQ-HĐND

  Nghị quyết về quy định việc thưởng vượt dự toán thu điều tiết đối với khoản thu tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ tài sản. 2

  11/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 220/2019/NQ-HĐND

  Nghị quyết bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách.

  11/12/2019

  21/12/2019

 • Nghị quyết 234/2019/NQ-HĐND

  Bãi bỏ toàn bộ 02 Nghị quyết do hội dodòng nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

  11/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 238/2019/NQ-HĐND

  Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết số 114/2015/NQ-HĐND ngày 03/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ ngân sách phát triển xã giai đoạn 2016-2020

  11/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 226/2019/NQ-HĐND

  Về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020-2025

  11/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 217/2019/NQ-HĐND

  Nghị quyết thông qua bảng giá các loại đất năm 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  11/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 214/2019/NQ-HĐND

  Nghị quyết thong qua giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  10/12/2019

  20/12/2019

 • Nghị quyết 204/2019/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 118/2015/NQ-HĐND ngày 03/7/2015 của HĐND tỉnh Hòa Bình quy định mức tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt giải cao tại các cuộc thi thuộc lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, thể dục, thể thao và nghệ thuật

  14/10/2019

  24/10/2019

 • Nghị quyết 169/2019/NQ-HĐND

  sửa đổi Điều 1, Nghị quyết số 108/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hòa Bình vè phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Nhà nước để thực hiện các nội dung của Chương trinh mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hòa Bình

  14/08/2019

  24/08/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.