• Nghị quyết 385/2021/NQ-HĐND

  Ban hành quy định mức chi và thời gian hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Hòa Bình

  05/02/2021

  15/02/2021

 • Nghị quyết 342/2020/NQ-HĐND

  Ban hành Đề án "Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quan tự vệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025"

  09/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 337/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ kinh phí cho các Đội văn nghệ quầng chúng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  09/12/2020

  20/12/2020

 • Nghị quyết 310/2020/NQ-HĐND

  quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hòa Bình

  11/11/2020

  21/11/2020

 • Nghị quyết 298/2020/NQ-HĐND

  Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người lao động không chuyên trách và mức phụ cấp đối với một số chức danh khác; khoản kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị ở cấp xã và mức bồi dưỡng trực tiếp tham gia vào công việc ở thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  23/07/2020

  01/08/2020

 • Nghị quyết 293/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức học phí đối với các cớ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  23/07/2020

  03/08/2020

 • Nghị quyết 292/2020/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 161/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND tỉnh quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm ý tế trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

  23/07/2020

  03/08/2020

 • Nghị quyết 272/2020/NQ-HĐND

  Sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 169/2019/NQ-HĐND ngày 14/8/2019 Của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

  23/07/2020

  03/08/2020

 • Nghị quyết 294/2020/NQ-HĐND

  quy định mức hỗ trợ tăng thêm ngoài mức hỗ trợ tối thiểu đóng bảo hiểm y tế quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/82018 của Chính phủ

  23/07/2020

  03/08/2020

 • Nghị quyết 277/2020/NQ-HĐND

  Quy định danh mục chi tiết, mức thu, miễn giảm và tỷ lệ phần trăm (%) trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

  23/07/2020

  03/08/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.