• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2019
UBND TỈNH HÒA BÌNH
Số: 29/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hòa Bình, ngày 12 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành

nhiệm vụ hàng năm đối với các Sở, Ban, Ngành, đơn vị sự nghiệp

và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

–––––––––––––––

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2024/TTr-SNV ngày 02 tháng 8 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các Sở, Ban, Ngành, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019 và thay thế Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Điều 3. Giám đốc các Sở; Thủ trưởng Ban, Ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chính phủ;

- Bộ Nội vụ;

- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy;

- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể tỉnh;

- Các Ban của HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KSTT  (Ng.70b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Bùi Văn Khánh

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Văn Khánh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.