• Quyết định 08/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp các khoản lệ phí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  09/03/2020

  25/03/2020

 • Quyết định 07/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông - xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

  14/02/2020

  25/02/2020

 • Quyết định 04/2020/QĐ-UBND

  Đổi tên Trung tâm Y tế, phòng chức năng thuộc Trung tâm Y tế, các Trạm Y tế, các Trạm Y tế theo đơn vị hành chính thị xã Mỹ Hào và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào trực thuộc Sở Y tế

  13/01/2020

  25/01/2020

 • Quyết định 03/2020/QĐ-UBND

  Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  10/01/2020

  20/01/2020

 • Quyết định 01/2020/QĐ-UBND

  Ban hành quy định về văn hóa công vụ của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hưng Yên

  08/01/2020

  20/01/2020

 • Quyết định 02/2020/QĐ-UBND

  Ban hành quy định về tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  08/01/2020

  20/01/2020

 • Quyết định 41/2019/QĐ-UBND

  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Công thương

  26/12/2019

  10/01/2020

 • Quyết định 40/2019/QĐ-UBND

  Về việc ban hành quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2024

  20/12/2019

  01/01/2020

 • Quyết định 39/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  20/11/2019

  01/12/2019

 • Quyết định 38/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  15/11/2019

  25/11/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.