• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2000
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2006
Lịch sử hiệu lực: Luật 18/2000/QH10
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
09/06/2000 Văn bản được ban hành 18/2000/QH10
01/07/2000 Văn bản có hiệu lực 18/2000/QH10
01/01/2004 Bị bãi bỏ 1 phần 09/2003/QH11
01/01/2006 Bị bãi bỏ 1 phần 45/2005/QH11
01/07/2006 Văn bản hết hiệu lực 18/2000/QH10
01/07/2006 Bị thay thế 59/2005/QH11
01/07/2006 Bị thay thế 60/2005/QH11
01/07/2006 Được bổ sung 60/2005/QH11
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.