• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 12/09/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 24/10/2016
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Số: 36/2007/QĐ-NHNN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 10 tháng 8 năm 2007

      QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Quy chế kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước

đối với hoạt động in, đúc tiền Việt Nam tại Nhà máy In tiền Quốc gia

ban hành theo Quyết định số 21/2006/QĐ-NHNN ngày 16/5/2006

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

 

 

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997  và Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003;

Căn cứ Nghị định số 81/1998/NĐ-CP ngày 01/10/1998 của Chính phủ về in, đúc, bảo quản, vận chuyển và tiêu huỷ tiền giấy, tiền kim loại; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng;

 Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng kiểm soát,

                                                                                                       QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung của Quy chế kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước đối với hoạt động in, đúc tiền Việt Nam tại Nhà máy In tiền Quốc gia ban hành theo Quyết định số 21/2006/QĐ-NHNN ngày 16/5/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

1. Điểm a  khoản 5  Điều 2 được sửa đổi, bổ sung  như sau:

“a) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước liên quan đến nhiệm vụ in, đúc tiền tại Nhà máy như: việc tổ chức đấu thầu các loại vật tư, nguyên liệu, thiết bị in, đúc tiền; việc chuẩn bị vật tư, nguyên liệu in, đúc tiền; việc bảo đảm chất lượng tiền in, đúc; việc bảo quản số lượng thành phẩm tiền in, đúc; việc bảo quản tiền in, đúc hỏng và giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng.”

2. Khoản 1 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung  như sau:

“1. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện kiểm tra công tác kế toán, tài chính của Nhà máy theo quy định hiện hành.”

 3. Hủy bỏ khoản 1, khoản 2 và điểm b khoản 5 Điều 2;  khoản 2  Điều 5.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổng kiểm soát, Vụ trưởng Vụ Kế toán-Tài chính, Cục trưởng Cục Phát hành và kho quỹ, Giám đốc Nhà máy In tiền Quốc gia, Thủ trưởng các Vụ, Cục và đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                     

KT. THỐNG ĐỐC
Phó Thống đốc

(Đã ký)

 

Trần Minh Tuấn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.