• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/01/2007
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 112/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Trường Đại học Phú Yên

trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

_____________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 47/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 04 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2001 - 2010;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 18/TTr-GDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 về việc thành lập Trường Đại học Phú Yên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Đại học Phú Yên trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Yên và Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Phú Yên.

Điều 2. Trường Đại học Phú Yên là cơ sở đào tạo đại học trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Đại học Phú Yên là đơn vị sự nghiệp; có tư cách pháp nhân; có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở đặt tại thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

Trường Đại học Phú Yên có tên giao dịch bằng Tiếng Anh là: Phuyen University.

Điều 3. Trường Đại học Phú Yên hoạt động theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 07 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.