• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/04/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 01/05/2009
TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
Số: 810/2000/QĐ-TCBĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 15 tháng 9 năm 2000

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành cước một số dịch vụ bưu phẩm trong nước 

______________________________

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ÐIỆN

Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/3/1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện;

Căn cứ Quyết định số 99/1998/QÐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông;

Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBÐ ngày 11/5/1999 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/1997/NÐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông và Quyết định số 99/1998/QÐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông;

Căn cứ ý kiến của Thủ Tướng Chính phủ tại Công văn số 820/CP-KTTH ngày 08/9/ 2000 của Chính phủ về việc điều hành cước Bưu chính, Viễn thông;

Sau khi trao đổi thống nhất với Ban Vật giá Chính phủ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Ðiều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này cước một số dịch vụ Bưu phẩm trong nước(có bảng kèm theo).

Ðiều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2001 và thay thế Quyết định số 737/1998/QÐ-TCBÐ ngày 08/12/1998 của Tổng cục Bưu điện về việc ban hành Bảng cước bưu chính trong nước.

Ðiều 3: Căn cứ vào mức cước các dịch vụ được qui định tại Quyết định này, các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ bưu chính qui định mức cước cụ thể các dịch vụ bưu chính trong nước khác có liên quan theo quan hệ tỷ lệ hợp lý.

Ðiều 4: Các Ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ Trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị chức năng và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Bưu điện, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam, Công ty cổ phần dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài gòn, Công ty Ðiện tử Viễn thông Quân đội và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Phó Tổng Cục trưởng

(Đã ký)

 

Trần Ngọc Bình

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.