• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/05/1993
  • Ngày hết hiệu lực: 27/04/2010
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 102/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 20 tháng 5 năm 1993

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Ban hành quy định về việc đặt chi nhánh văn phòng đại diện của doanh nghiệp tại tỉnh Lào Cai

________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989;

Căn cứ Điều 14 Luật DNTN, Điều 20 Luật công ty được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 21/12/1990;

Căn cứ Điều 10 quy chế thành lập và giải thể DNNN ban hành kèm theo Nghị định 388/HĐBT ngày 20/11/1991 của Hội đồng bộ trưởng;

Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản “Quy định về việc đặt chi nhánh, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp ngoài tỉnh tại tỉnh Lào Cai”.

Điều 2. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị, các doanh nghiệp có nhu cầu đặt chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, Chủ tịch TTKT tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện bản quy định này và định kỳ báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/5/1993 các quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hoàng Ngọc Lâm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.