• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 11/08/1997
UBND TỈNH HƯNG YÊN
Số: 32/CT-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 11 tháng 8 năm 1997

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

“V/v quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh gia công chế tác vàng”

________________________

  Trong những năm qua hoạt động kinh doanh gia công chế tác vàng trong tỉnh đã phát huy được hiệu quả, đáp ứng được trang sức của nhân dân, góp phần đa dạng hóa các mặt hàng, tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần ổn định giá vàng, tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh.

  Song thời gian gần đây, nhiều cửa hiệu kinh doanh cũng như gia công chế tác vàng trong các huyện, thị hoạt động không có giấy phép. Chất lượng, trọng lượng vàng giao cho khách không đủ tiêu chuẩn đã ghi trong sản phẩm.

  Để khắc phục các tồn tại trên và thực hiện tốt Nghị định 63/CP ngày 24/9/1993 của Chính phủ và Thông tư số 07/TT-NH7 ngày 29/10/1993 của Thống đốc NHNN về công tác quản lý các hoạt động kinh doanh vàng, UBND tỉnh yêu cầu đồng chí chủ tịch UBND các huyện, thị, các sở ban ngành có liên quan thực hiện một số nội dung sau :

 1. UBND các huyện, thị quản lý chặt chẽ các hộ kinh doanh, gia công chế tác vàng tại địa phương. Thông báo cho các hộ chưa được cấp giấy phép của NHNN phải làm thủ tục xin cấp giấy phép mới được hành nghề. Những hộ đã được Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hải Hưng cấp trước đây nay phải đến NHNN tỉnh Hưng Yên đòi lại giấy phép (chậm nhất ngày 30/09/1997).

 2. Ngân hàng nhà nước có trách nhiệm quản lý nhà nước theo Nghị định 63/CP của Chính phủ và Thông tư số 07/TT-NH7 của Thống đốc NHNN. Làm thủ tục cấp giấy phép, phối hợp với các ngành kiểm tra các hộ kinh doanh, gia công chế tác theo chỉ thị trên. Hàng năm tổ chức sơ, tổng kết hoạt động kinh doanh, gia công chế tác vàng.

 3. Các ngành có liên quan như: Sở Kế hoạch đầu tư, Cục quản lý thị trường, Cục Thuế tỉnh, Chi cục đo lường chất lượng thực hiện theo chức năng của mình phải kết hợp với Ngân hàng nhà nước tiên hành các đợt kiểm tra các hộ kinh doanh gia công chế tác vàng trên địa bàn.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu đồng chí chủ tịch UBND các huyện, thị. Các Sở, ngành có liên quan chấn chỉnh ngay việc quản lý các hộ kinh doanh gia công chế tác vàng theo đúng chức năng nhiệm vụ mà Nghị định 63/CP của Chính phủ và Thông tư số 07/TT-NH7 của Ngân hàng Nhà nước.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thước

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.