• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/06/2014
UBND TỈNH HƯNG YÊN
Số: 04/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 23 tháng 6 năm 2014

CHỈ THỊ

Về việc đẩy mạnh việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

_________________________________-

Triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 21/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 và Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020, tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và đã đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần vào sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tính đến hết năm 2013, toàn tỉnh có 126.142 người tham gia BHXH, chiểm tỷ lệ 17,65% tổng số lao động; có 705.015 người tham gia BHYT, chiểm tỷ lệ 60,79% dân số; có 113.595 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), chiếm tỷ lệ 15,90% lực lượng lao động; số thu BHXH, BHYT đạt trên 1.577 tỷ đồng.

Với mục tiêu đến năm 2020, phấn đấu có trên 381.849 lao động tham gia BHXH, chiếm tỷ lệ 50,29% lực lượng lao động; có trên 267.652 lao động tham gia BHTN, chiếm tỷ lệ 35,25% lực lượng lao động; có trên 987.432 người tham gia BHYT, chiếm tỷ lệ 80,10% dân số. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2012-2020, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm y tế và lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân tỉnh xây dựng kế hoạch hàng năm của Ban Chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 21/11/2012 của Bộ Chính trị; Quyết định 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 29/11/2013 của UBND tỉnh về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2012-2020.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội và các sở, ngành liên quan trình UBND tỉnh quyết định thành lập tổ công tác liên ngành thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, trình UBND tỉnh trước ngày 15/8/2014.

3. Sở Y tế thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về BHYT, có biện pháp cụ thể phát huy tính ưu việt của chính sách BHYT; chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh liên tục cải tiến quy trình, thủ tục hành chính; nâng cao y đức, tinh thần phục vụ của đội ngũ thầy thuốc, tăng cường chất lượng khám chữa bệnh; tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn về công tác khám chữa bệnh và quản lý BHYT; tạo điều kiện thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Nghiên cứu xây dựng chuẩn các tiêu chí, thẩm định năng lực khám chữa bệnh ban đầu đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, đặc biệt đối với khám, chữa bệnh BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT và khuyến khích các đối tượng tham gia BHYT; hướng dẫn các đối tượng đăng ký nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu theo quy định của Luật BHYT.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Cục Thuế tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc rà soát, thống kê, báo cáo các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn để xác định chính xác số lượng đối tượng thuộc diện tham gia BHXH, BHYT bắt buộc; yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị tham gia đầy đủ, kịp thời và đảm bảo quyền lợi BHXH, BHYT của người lao động theo quy định của pháp luật.

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN hàng năm cho các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động. Yêu cầu các đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN; có biện pháp ngăn ngừa, phát hiện các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; xử lý nghiêm các vi phạm ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Sở Tài chính trình UBND tỉnh cân đối ngân sách hàng năm mua BHYT đối với người nghèo; hỗ trợ mua thẻ BHYT đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh, sinh viên và các đối tượng chính sách xã hội để đảm bảo quyền lợi về BHXH, BHYT cho người tham gia theo quy định.

7. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đoàn thể tỉnh chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến cán bộ, đảng viên, hội viên, người sử dụng lao động, người lao động và các tầng lớp nhân dân để tích cực, tự giác, tự nguyện tham gia, thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Luật Bảo hiểm y tế, đưa chỉ tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế vào chỉ tiêu bình xét, đánh giá thi đua; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện trong công tác tuyên truyền, lập danh sách, thu phí và phát hành thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên.

9. UBND các huyện, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội cùng cấp xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển đối tượng tham gia hàng năm; đồng thời thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

10. Định kỳ hàng quý, liên ngành Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, BHXH tỉnh phối hợp cùng với các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thuế, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh…tổng hợp báo cáo Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về tình hình tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; những vấn đề tồn tại, khó khăn, vướng mắc phát sinh và đề xuất các giải pháp để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ chức thực hiện, định kỳ tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Doãn Thế Cường

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.