• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/10/2000
UBND TỈNH HƯNG YÊN
Số: 58/2000/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 20 tháng 10 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

Về việc thành lập Trung tâm trợ giúp pháp lý của nhà nước tỉnh Hưng Yên

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21-6-1994;

- Căn cứ Quyết định số 734/TTg ngày 06-9-1997 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 52/TTLT-TC-TP-TCCP-LĐTBXH ngày 14-01-1998 của Bộ Tư pháp, Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hướng dẫn thi hành Quyết định số 734/TTg về việc thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách;

-Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại đề án số 76/ĐA-TP ngày 14-4-2000 và Ban Tổ chức chính quyền tỉnh tại Tờ trình số 199/TT-TCCQ ngày 26-4-2000.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm trợ giúp pháp lý của nhà nước tỉnh Hưng Yên trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên.

Trung tâm trợ giúp pháp lý của nhà nước tỉnh Hưng Yên là đơn vị sự nghiệp chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Tư pháp, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục trợ giúp pháp lý. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động. 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm:

Trung tâm có chức năng trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng này.

Nhiệm vụ trợ giúp pháp lý cụ thể của Trung tâm bao gồm:

- Tư vấn, đại diện bào chữa miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách trong các vụ việc liên quan đến pháp luật về:

+ Hình sự, tố tụng dân sự;

+ Dân sự, hôn nhân gia đình và tố tụng;

+ Hành chính và khiếu nại, tố cáo;

+ Lao động, việc làm;

+ Đất đai, nhà ở;

+ Các lĩnh vực pháp luật khác liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của công dân không thuộc lĩnh vực kinh doanh, thương mại.

- Mời luật sư thực hiện đại diện và bào chữa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng này trong những trường hợp có yêu cầu của đối tượng hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan; trợ giúp bào chữa trong các trường hợp người nghèo, đối tượng chính sách phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng do vô ý.

Điều 3. Tổ chức bộ máy của Trung tâm gồm có:

- Giám đốc.

- 01 Phó giám đốc.

- Các viên chức chuyên môn và nhân viên phục vụ.

Biên chế của Trung tâm được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ hàng năm tương ứng với khối lượng công việc của Trung tâm đảm nhận.

Trước mắt tổ chức, biên chế của Trung tâm cần có:

- 01 Giám đốc (do 01 đồng chí trong Ban giám đốc sở kiêm nhiệm).

- 02 chuyên viên.

- Bộ phận kế toán – tổng hợp nằm trong phòng tổ chức hành chính của Sở.

Trụ sở của Trung tâm: Đặt tại cơ quan Sở Tư pháp Hưng Yên.

 Điều 4. Các ông (bà): Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính – Vật giá, Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Giám đốc trung tâm trợ giúp pháp lý của nhà nước tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Đình Phú

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.