• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/11/2000
UBND TỈNH HƯNG YÊN
Số: 2203/2000/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 2 tháng 11 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

Về việc thành lập Ban điều hành phổ cập giáo dục trung học cơ sở

______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21-6-1994;

Căn cứ Công văn số 7036/THPT ngày 10-10-1994 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1290/THPT ngày 17-10-2000,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban điều hành phổ cập giáo dục trung học cơ sở tỉnh Hưng Yên gồm các ông bà có tên sau đây:

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Khắc Hào, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó trưởng ban: Ông Nguyễn Hải Châu, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư ký: Ông Lê Văn Thanh, Phó trưởng ban trung học phổ thông – Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Các ủy viên:

- Đại diện Công đoàn ngành giáo dục và đào tạo:

- Ông Nguyễn Đức Hải, Trưởng phòng kế hoạch Tài chính – Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Ông Vũ Quang Tiệp, Trưởng phòng tổ chức cán bộ – Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Ông Phạm Thành Nhâm, Trưởng phòng Giáo dục thị xã – Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Ông Phạm Đình Tràng, Trưởng phòng Trung học phổ thông – Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Ông Đặng Quyết Định, Phó trưởng phòng Trung học phổ thông – Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, chuyên viên phòng Trung học phổ thông – Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Ông Phạm Văn Hải, chuyên viên phòng Trung học phổ thông – Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Ông Lương Cao Hoành, chuyên viên phòng Trung học phổ thông – Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Ông Vũ Thượng Hiền, chuyên viên phòng Trung học phổ thông – Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Ông Đỗ Văn Minh, chuyên viên phòng Trung học phổ thông – Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Ông Lê Xuân Hòa, chuyên viên phòng Trung học phổ thông – Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Ban điều hành giúp Ban chỉ đạo của tỉnh triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo đúng các quy định của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Cao Văn Cường

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.