• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/04/2011
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 1159/CT-BNN-QLCL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 27 tháng 4 năm 2011

CHỈ THỊ

Về triển khai kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản

______________________________

Quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trong thời gian qua, nhiều địa phương trên cả nước đã tích cực triển khai các hoạt động quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn tồn tại một số vật tư kém chất lượng, độc hại và sản phẩm nông lâm thủy sản chưa đảm bảo an toàn thực phẩm đưa ra thị trường, gây thiệt hại cho nông dân, người tiêu dùng, gây bức xúc trong dư luận và xã hội.

Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trương tổ chức kiểm tra thường xuyên, có hệ thống, có đánh giá phân loại làm cơ sở áp dụng các chế độ kiểm tra và xử lý khác nhau tùy theo kết quả phân loại của cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản. Trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm tại 02 tỉnh Thanh Hóa, Tiền Giang đối với 10 nhóm ngành hàng vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản đang có nhiều bức xúc về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản.

Để triển khai thực hiện Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT đồng bộ, hiệu quả trên phạm vi cả nước, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các cấp:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, đặt biệt là hoạt động kiểm tra, đánh giá phân loại các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản theo quy định tại Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011.

- Phối hợp với các cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tỉnh/thành phố thực hiện việc thống kê, lập danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh, thành phố.

- Thống nhất với cơ quan kiểm tra Trung ương được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại Quyết định số 3408/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/12/2010 về danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Trung ương và địa phương.

- Chủ động đề xuất nhu cầu đào tạo, tập huấn và cử cán bộ tham gia đầy đủ các đào tạo, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về thống kê, kiểm tra, đánh giá phân loại do các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức. Tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ của cơ quan kiểm tra cấp huyện, cấp xã.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh/ thành phố theo các nhiệm vụ được phân công, phân cấp quy định tại Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh theo đúng quy định. Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng Danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý trong địa bàn tỉnh/thành phố để khuyến khích các cơ sở làm tốt, răn đe và xử lý kịp thời các cơ sở không đáp ứng yêu cầu.

b) Chỉ đạo các cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tỉnh/thành phố tích cực phối hợp với các cơ quan kiểm tra địa phương trong việc xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh, thành phố có vi phạm, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các cơ sở không đủ điều kiện bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm theo đề nghị của cơ quan kiểm tra địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

c) Chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản không có đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo quy định.

d) Xem xét, sớm thành lập Cơ quan chuyên trách về quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với các tỉnh chưa thành lập) và đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, bố trí nguồn lực cần thiết cho các cơ quan kiểm tra địa phương, bảo đảm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao. Bố trí nguồn kinh phí thường xuyên hàng năm cho hoạt động đào tạo, tập huấn, tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; hoạt động thống kê, kiểm tra đánh giá phân loại các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản của các cơ quan kiểm tra địa phương.

2. Các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a. Các Tổng Cục, Cục quản lý chuyên ngành

- Khẩn trương hoàn thiện, trình Bộ ban hành các văn bản quy định, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan và các biểu mẫu thống kê, kiểm tra, đánh giá phân loại làm căn cứ triển khai thực hiện.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cơ quan kiểm tra cấp tỉnh, tập trung hướng dẫn áp dụng thống nhất các biểu mẫu thống kê, phương pháp kiểm tra, đánh giá phân loại đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh nhóm sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của cơ quan kiểm tra địa phương. Hỗ trợ, hướng dẫn cơ quan kiểm tra cấp tỉnh tổ chức tập huấn, đào tạo hướng dẫn cơ quan kiểm tra cấp huyện, cấp xã.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá phân loại đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản theo phân công, phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh theo đúng quy định.

- Thông báo công khai trên trang web của các Tổng Cục, Cục và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Danh sách các cơ sở đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý để khuyến khích các cơ sở làm tốt, răn đe và xử lý kịp thời các cơ sở không đáp ứng yêu cầu.

b. Vụ Tổ chức cán bộ

Chủ trì, phối hợp với các Tổng Cục, Cục quản lý chuyên ngành đề xuất hệ thống tổ chức, cán bộ quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đến cấp huyện, cấp xã.

c. Vụ Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các Tổng Cục, Cục quản lý chuyên ngành đề xuất, xây dựng trình Bộ các phương án về quy định thu phí, lệ phí phục vụ hoạt động kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản để Bộ phối hợp với Bộ Tài chính xem xét ban hành theo thẩm quyền.

Đề nghị các địa phương và các đơn vị định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản).

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Cao Đức Phát

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.