• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 03/11/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 03/09/2019
UBND TỈNH HƯNG YÊN
Số: 2051/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 3 tháng 11 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban quản lý dự án giao thông trên cơ sở hợp nhất

Ban quản lý dự án giao thông nông thôn và Ban quản lý các dự án giao thông

_______________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 02/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 352/TTg-CN ngày 10/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về hình thức hoạt động của các Ban quản lý dự án;

Căn cứ Công văn số 606/BXD-PC ngày 04/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc chuyển đổi các Ban Quản lý dự án;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 513/CV-SGTVT ngày 20/6/2008 và của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 333/TT-SNV ngày 24/10/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban quản lý dự án giao thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải trên cơ sở hợp nhất Ban quản lý dự án giao thông nông thôn và Ban quản lý các dự án giao thông.

Ban quản lý dự án giao thông Hưng Yên là đơn vị sự nghiệp kinh tế, trực thuộc Sở Giao thông vận tải; có chức năng giúp Giám đốc Sở thực hiện việc quản lý các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư theo phân cấp của tỉnh và quy định của pháp luật.

Ban quản lý dự án giao thông Hưng Yên có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở: Số 6 đường Nguyễn Văn Linh - Phường An Tảo - Thị xã Hưng Yên (trụ sở của Ban quản lý các dự án giao thông Hưng Yên).

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

- Ban quản lý dự án giao thông Hưng Yên thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 26/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và những quy định của pháp luật hiện hành liên quan khác của nhà nước.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Giám đốc Sở Giao thông vận tải giao theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và định biên.

a) Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo: Trưởng ban và không quá 02 Phó trưởng ban.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Trưởng ban và Phó trưởng ban thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

- Các phòng nghiệp vụ:

+ Phòng Tổng hợp

+ Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

b) Định biên: Định biên của Ban do UBND tỉnh quyết định tương ứng với khối lượng công việc đảm nhận. Năm 2008 định biên là 22 người. Việc bố trí, sử dụng cán bộ, viên chức của Ban thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Cơ chế tài chính của Ban thực hiện theo quy định của Nhà nước về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan chức năng có liên quan.

Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Cường

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.