• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/12/2015
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 55/2015/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 9 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2012/QĐ-TTg

ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm cơ chế

tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2012 – 2014

________________

 

n cứ Luật Ngân sách nhà nước s01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Quản sử dụng tài sản nhà nước s 09/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sđiều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bsung một số điều ca Quyết định số 15/2012/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đi với Thông tn xã Việt Nam giai đoạn 2012 - 2014.

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 15/2012/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2012 - 2014 như sau:

1. Khoản 1 Điều 1 sửa đổi như sau: Kéo dài thời hạn thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam từ năm 2015 đến tối đa năm 2017.

2. Điểm a Khoản 3 Điều 2 sửa đổi như sau:

Thông tấn xã Việt Nam được tính toán xác định Quỹ tiền lương và thu nhập tăng thêm tối đa được chi hàng năm theo tỷ lệ 34% trên dự toán nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của Thông tấn xã Việt Nam (bao gồm dự toán nguồn kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo chi hoạt động thường xuyên hàng năm và dự toán nguồn thu sự nghiệp của Thông tấn xã Việt Nam).

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2015 và được áp dụng cho các năm ngân sách từ năm 2015 đến tối đa năm ngân sách 2017. Trong thời gian thực hiện thí điểm, trường hợp Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin truyền thông, có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định mới.

2. Thông tấn xã Việt Nam, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.