• Quyết định 33/2020/QĐ-UBND

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu

  04/09/2020

  15/09/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 31/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

  25/08/2020

  05/09/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 30/2020/QĐ-UBNd

  Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2030

  25/08/2020

  15/09/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 29/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

  20/08/2020

  01/09/2020

 • Quyết định 27/2020/QĐ-UBND

  Quy định về giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  30/07/2020

  01/09/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 26/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  16/07/2020

  01/08/2020

 • Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND

  Quy định chức danh số lượng, mức phụ cấp, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

  10/07/2020

  01/09/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ cho công chức, viên chức, người lao động làm nhiệm vụ tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh

  10/07/2020

  01/08/2020

 • Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND

  Đặt tên đường phố, công tình công cộng trên địa bàn thành phố Lai Châu và thị trấn các huyện: Phong Thổ, Tam Đường, Nậm Nhùn

  10/07/2020

  01/08/2020

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.