• Quyết định 12/2019/QĐ-UBND

  Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  16/07/2019

  26/07/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 11/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

  04/07/2019

  15/07/2019

 • Quyết định 10/2019/QĐ-UBND

  Ban hành quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan nhà nước tỉnh Lai Châu

  20/06/2019

  30/06/2019

 • Quyết định 08/2019/QĐ-UBND

  Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và tương đương thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Lai Châu

  28/05/2019

  10/06/2019

 • Quyết định 07/2019/QĐ-UBND

  Ban hành quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  27/05/2019

  06/06/2019

 • Quyết định 06/2019/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tạm thời một số quy định cụ thể thực hiện dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  24/05/2019

  15/06/2019

 • Quyết định 05/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

  15/04/2019

  26/04/2019

 • Quyết định 03/2019/QĐ-UBND

  Danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Lai Châu

  08/03/2019

  01/04/2019

 • Quyết định 04/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh Lai Châu

  08/03/2019

  25/03/2019

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.