• Quyết định 16/2019/QĐ-UBND

  Ban hành quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  05/08/2019

  16/08/2019

 • Quyết định 15/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 4/7/2016 của UBND tỉnh Lai Châu

  23/07/2019

  01/08/2019

 • Quyết định 14/2019/QDD-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

  23/07/2019

  03/08/2019

 • Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

  23/07/2019

  02/08/2019

 • Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND

  Bãi bỏ khoản 3, mục 4 Điều 1 Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đề án về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020

  23/07/2019

  02/08/2019

 • Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND

  Quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh

  23/07/2019

  02/08/2019

 • Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt động khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh

  23/07/2019

  02/08/2019

 • Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND

  Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020

  23/07/2019

  02/08/2019

 • Nghị quyết 25/2019/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết số 120/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  23/07/2019

  02/08/2019

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.