• Nghị quyết 49/2019/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết số 90/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu thông qua Đề án "đẩy mạnh xây dựng, nâng cao hiệu quả và chất lượng đời sống văn hóa cơ sở trong giai đoạn tới"

  11/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 37/2019/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  11/12/2019

  01/12/2019

 • Nghị quyết 39/2019/NQ-HĐND

  Thông qua đề án phát triển sản xuất nông nghiệp các xã đặc biệt khó khăn và các biên giới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2025

  11/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 34/2019/NQ-HĐND

  Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020

  11/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 44/2019/NQ-HĐND

  Quy định giá đất 5 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh

  11/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 47/2019/NQ-HĐND

  Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  11/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 48/2019/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết số 78/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  11/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 38/2019/NQ-HĐND

  Thông qua đề án phát triển một số cây dược liệu giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  11/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 40/2019/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một nội dung của Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021 và Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung một số nội dung tại điều 1, Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

  11/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND

  Quy định nội dung và mức hỗ trợ phương tiện nghe - xem thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2020

  23/07/2019

  02/08/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.