• Nghị quyết 20/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh

  20/07/2022

  01/08/2022

 • Nghị quyết 27/2022/NQ-HĐND

  Quy định chế độ hỗ trợ hằng tháng đối với đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Lai Châu được tặng Huy hiệu Đảng từ 40 năm tuổi đảng trở lên

  20/07/2022

  15/08/2022

 • Nghị quyết 31/2022/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí và mức thu phí, lệ phí tại biểu chi tiết kèm theo Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

  20/07/2022

  15/08/2022

 • Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND

  Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh

  28/06/2022

  10/07/2022

 • Nghị quyết 14/2022/NQ-HĐND

  Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và mức vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh

  28/06/2022

  10/07/2022

 • Nghị quyết 16/2022/NQ-HĐND

  Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và mức vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh

  28/06/2022

  10/07/2022

 • Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND

  Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và mức vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh

  28/06/2022

  10/07/2022

 • Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh ở bán trú tại các xã, thôn, bản, khu vực III chuyển thành các xã, thôn, bản khu vực I theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Ủy ban dân tộc giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh

  29/03/2022

  10/04/2022

 • Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND

  Ban hành Quy đinh mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh

  29/03/2022

  10/04/2022

 • Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND

  Kéo dài thời gian thực hiện một số nội dung của Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

  29/03/2022

  10/04/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.