• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày hết hiệu lực: 01/12/2020
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 27/2003/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 19 tháng 2 năm 2003

Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.