• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/11/2013
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 2016/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 4 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng ban: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh

2. Phó Trưởng ban thường trực: Bộ trưởng Bộ Nội vụ

3. Các Phó Trưởng ban:

- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Bộ trưởng Bộ Tài chính.

4. Các ủy viên:

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

- Bộ trưởng Bộ Công an;

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bộ trưởng Bộ Y tế;

- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- Một Thứ trưởng Bộ Nội vụ;

- Một Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Một Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Mời đại diện Lãnh đạo cơ quan ở Trung ương tham gia Ban Chỉ đạo, gồm: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, xây dựng và đôn đốc triển khai thực hiện các Đề án sau:

a) Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp;

b) Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội;

c) Đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công với cách mạng;

d) Đề án đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương gắn với kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Phối hợp với các Bộ, cơ quan nghiên cứu các chính sách kinh tế - xã hội có liên quan đến chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ.

3. Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng; đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương gắn với kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và cơ chế tạo nguồn cho cải cách tiền lương; đề xuất các biện pháp để xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng.

Điều 3. Nhiệm vụ của Trưởng Ban Chỉ đạo:

1. Điều hành chung các hoạt động của Ban Chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về các hoạt động của Ban Chỉ đạo.

2. Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Nhiệm vụ của các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:

1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo:

a) Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp.

b) Quyết định thành lập Tổ biên tập giúp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án nêu tại Điểm a Khoản này.

c) Trình Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo.

2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:

a) Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo nghiên cứu xây dựng 02 Đề án, gồm:

- Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội;

- Đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

b) Quyết định thành lập 2 Tổ biên tập giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng các Đề án nêu tại Điểm a Khoản này.

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:

a) Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo nghiên cứu xây dựng 02 Đề án, gồm:

- Đề án đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương gắn với kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Đề án các giải pháp tạo nguồn để thực hiện cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

b) Quyết định thành lập 02 Tổ biên tập giúp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án nêu tại Điểm a Khoản này.

Điều 5. Nhiệm vụ của các Ủy viên Ban Chỉ đạo:

Các ủy viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo và quy chế hoạt động do Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước.

Điều 7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.