• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/12/2008
CHÍNH PHỦ
Số: 06/NĐ-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 6 tháng 11 năm 2008

NGHỊ ĐỊNH

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị trấn thuộc huyện Nho Quan và huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

_______________________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị trấn Nho Quan thuộc huyện Nho Quan và thị trấn Me thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình như sau:

1. Điều chỉnh 136,56 ha diện tích tự nhiên và 1.916 nhân khẩu của xã Đồng Phong; 46,24 ha diện tích tự nhiên và 661 nhân khẩu của xã Lạng Phong về thị trấn Nho Quan quản lý.

Thị trấn Nho Quan có 281,26 ha diện tích tự nhiên và 8.623 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Nho Quan: Đông giáp xã Lạng Phong, huyện Nho Quan; Tây giáp xã Đồng Phong, huyện Nho Quan; Nam giáp xã Văn Phong, huyện Nho Quan; Bắc giáp xã Phú Sơn và xã Lạc Vân, huyện Nho Quan.

2. Điều chỉnh 210,49 ha diện tích tự nhiên và 1.917 nhân khẩu của xã Gia Vượng; 21,96 ha diện tích tự nhiên và 131 nhân khẩu của xã Gia Thịnh về thị trấn Me quản lý.

Thị trấn Me có 339,93 ha diện tích tự nhiên và 5.736 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Me: Đông giáp xã: Gia Phương, Gia Vượng, huyện Gia Viễn; Tây giáp xã: Gia Thịnh, Gia Phú, Liên Sơn, huyện Gia Viễn; Nam giáp xã: Gia Vượng, Gia Thịnh, huyện Gia Viễn; Bắc giáp xã: Gia Thịnh, Gia Phú, Gia Hòa, Gia Phương, huyện Gia Viễn.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị trấn:

- Xã Đồng Phong còn lại 596,85 ha diện tích tự nhiên và 4.679 nhân khẩu.

- Xã Lạng Phong còn lại 451,15 ha diện tích tự nhiên và 3.563 nhân khẩu.

Huyện Nho Quan có 45.833,07 ha diện tích tự nhiên và 147.936 nhân khẩu, có 27 đơn vị hành chính trực thuộc.

- Xã Gia Vượng còn lại 322,51 ha diện tích tự nhiên và 3.247 nhân khẩu.

- Xã Gia Thịnh còn lại 538,37 ha diện tích tự nhiên và 7.615 nhân khẩu.

Huyện Gia Viễn có 17.846,37 ha diện tích tự nhiên và 117.356 nhân khẩu, có 21 đơn vị hành chính trực thuộc.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.