• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/12/2007
CHÍNH PHỦ
Số: 164/2007/NĐ-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 15 tháng 11 năm 2007

NGHỊ ĐỊNH

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn để thành lập thị xã Thái Hòa; thành lập các phường thuộc thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

________________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn để thành lập thị xã Thái Hòa và thành lập phường thuộc thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An như sau:

1. Thành lập thị xã Thái Hòa

Thành lập thị xã Thái Hòa thuộc tỉnh Nghệ An trên cơ sở điều chỉnh 13.514,36 ha diện tích tự nhiên và 66.000 nhân khẩu của huyện Nghĩa Đàn (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Thái Hòa và các xã: Nghĩa Quang, Nghĩa Hòa, Nghĩa Tiến, Nghĩa Mỹ, Tây Hiếu, Đông Hiếu, Nghĩa Thuận thuộc huyện Nghĩa Đàn).

Thị xã Thái Hòa có 13.514,36 ha diện tích tự nhiên và 66.000 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị xã Thái Hòa: Đông giáp 2 huyện Quỳnh Lưu và Nghĩa Đàn; Tây, Nam và Bắc giáp huyện Nghĩa Đàn.

2. Thành lập các phường thuộc thị xã Thái Hòa

a) Thành lập phường Hòa Hiếu trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của thị trấn Thái Hòa.

Phường Hòa Hiếu có 459,23 ha diện tích tự nhiên và 10.742 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Hòa Hiếu: Đông giáp xã Nghĩa Trung huyện Nghĩa Đàn; Tây giáp phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa; Nam giáp phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa; Bắc giáp phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa và xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn.

b) Thành lập phường Quang Tiến trên cơ sở điều chỉnh 769,10 ha diện tích tự nhiên và 9.293 nhân khẩu của xã Nghĩa Quang.

Phường Quang Tiến có 769,10 ha diện tích tự nhiên và 9.293 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Quang Tiến: Đông giáp phường Hòa Hiếu và phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa; Tây giáp xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa và xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn; Nam giáp xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa; Bắc giáp phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa.

c) Thành lập phường Quang Phong trên cơ sở toàn bộ 623,66 ha diện tích tự nhiên và 3.921 nhân khẩu còn lại của xã Nghĩa Quang.

Phường Quang Phong có 623,66 ha diện tích tự nhiên và 3.921 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Quang Phong: Đông giáp xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn; Tây giáp xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn; Nam giáp phường Quang Tiến và phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa; Bắc giáp xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn.

d) Thành lập phường Long Sơn trên cơ sở điều chỉnh 424,7 ha diện tích tự nhiên và 4.541 nhân khẩu của xã Nghĩa Hòa.

Phường Long Sơn có 424,7 ha diện tích tự nhiên và 4.541 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Long Sơn: Đông giáp xã Nghĩa Mỹ; Tây giáp phường Quang Tiến và xã Nghĩa Tiến; Nam giáp xã Nghĩa Hòa; Bắc giáp phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Xã Nghĩa Hòa còn lại 1.194,93 ha diện tích tự nhiên và 2.332 nhân khẩu.

Thị xã Thái Hòa có 13.514,36 ha diện tích tự nhiên và 66.000 nhân khẩu, có 10 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 4 phường: Hòa Hiếu, Quang Tiến, Quang Phong, Long Sơn và 6 xã: Nghĩa Hòa, Tây Hiếu, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Thuận, Đông Hiếu, Nghĩa Tiến.

Huyện Nghĩa Đàn còn lại 61.754,01 ha diện tích tự nhiên và 129.158 nhân khẩu, có 24 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm các xã: Nghĩa Bình, Nghĩa Thắng, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng, Nghĩa Hội, Nghĩa Trung, Nghĩa Liên Nghĩa Mai, Nghĩa Yên, Nghĩa Minh, Nghĩa Lâm, Nghĩa Lạc, Nghĩa Lợi, Nghĩa Thọ, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Tân, Nghĩa Sơn, Nghĩa Hồng, Nghĩa Phú, Nghĩa Long, Nghĩa Lộc, Nghĩa An, Nghĩa Khánh và Nghĩa Đức.

Tỉnh Nghệ An có 20 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm: thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hòa và 17 huyện: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Yên Thành, Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Tân Kỳ, Đô Lương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Nam Đàn, Thanh Chương.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.