• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 13/11/2007
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1532/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 13 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung, kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống đại dịch cúm ở người

_________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung, kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống đại dịch cúm ở người (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu.

2. Phó Trưởng Ban Thường trực: Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn.

3. Phó Trưởng Ban: Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

4. Các thành viên:

- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;

- Thứ trưởng Bộ Công an;

- Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;

- Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ;

- Đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;

- Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam-Bộ Y tế;

- Vụ trưởng Vụ pháp chế-Bộ Y tế;

- Chánh Văn phòng Bộ Y tế.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có các Tiểu ban sau:

1. Tiểu ban Giám sát phòng, chống dịch.

2. Tiểu ban Điều trị.

3. Tiểu ban Tuyên truyền.

4. Tiểu ban Hậu cần.

Thành phần và nhiệm vụ của các Tiểu ban do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định.

Điều 3. Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống đại dịch cúm ở người có các nhiệm vụ sau đây:

1. Xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động của các Bộ, ngành trong công tác phòng, chống đại dịch cúm ở người.

2. Đôn đốc, kiểm tra, phối hợp hoạt động của các Bộ, ngành, địa phương thực hiện kế hoạch phòng, chống đại dịch cúm ở người.

Điều 4. Chế độ làm việc

1. Ban Chỉ đạo quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và có bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo đặt tại Bộ Y tế.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo quy định chế độ làm việc và nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Ban Chỉ đạo.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống đại dịch cúm ở người.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Điều 7. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.