• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 17/09/2007
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1229/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 17 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về ngày truyền thống của ngành lưu trữ Việt Nam

______________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ngày 03 tháng 01 hàng năm là ngày truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam - lấy tên là "Ngày lưu trữ Việt Nam".

Điều 2. Việc tổ chức ngày truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam hàng năm phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm với mục đích sau:

1. Giáo dục truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của những người làm công tác lưu trữ và của toàn xã hội trong việc bảo vệ, phát huy giá trị  của tài liệu lưu trữ, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng  và bảo vệ Tổ quốc.

2. Động viên phong trào thi đua lao động, nâng cao ý thức kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viện chức trong ngành Lưu trữ.

3. Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong việc bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Điều 4.  Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.