• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2019
HĐND TỈNH NAM ĐỊNH
Số: 17/2019/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 10 tháng 7 năm 2019
                                                   NGHỊ QUYẾT

Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

trên địa bàn tỉnh Nam Định

                                   -------------------------------------

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ CHÍN

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi;

Xét Tờ trình số 98/TTr-UBND tỉnh ngày 13 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh về quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Nam Định; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Nam Định như sau:

1. Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi: 

          a) Người cao tuổi ở tuổi 70, 75: Quà tặng gồm hiện vật trị giá 100.000 đồng và 100.000 đồng tiền mặt;

          b) Người cao tuổi ở tuổi 80, 85: Quà tặng gồm hiện vật trị giá 100.000 đồng và 200.000 đồng tiền mặt;

          c) Người cao tuổi ở tuổi 95: Quà tặng gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 550.000 đồng tiền mặt;

          d) Người cao tuổi trên 100 tuổi: Quà tặng gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 750.000 đồng tiền mặt.

          2. Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thọ 90 tuổi và 100 tuổi áp dụng theo mức tối thiểu quy định tại Điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3.Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2019./.

 

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Văn Chung

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.