• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
UBND TỈNH NAM ĐỊNH
Số: 19/2020/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 18 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Nam Địnhthuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định;

Theo đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 42/TTr-LĐTBXH ngày 12/5/2020 và Sở Tài chính tại Tờ trình số 303/TTr-STC ngày 13/5/2020 về việc phê duyệt bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Nam Định; Báo cáo thẩm định số 113/BC-STP ngày 17/6/2020 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Nam Định thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, cụ thể như sau:

- Số lượng: 02 chiếc.

- Chủng loại: Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi.

- Mục đích sử dụng: Đưa, đón đối tượng người có công.

- Giá tối đa/xe: 1.450.000.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020, các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh Nam Định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Nam Định và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

 

Ngô Gia Tự

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.