• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/04/2008
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 459/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 28 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thí điểm trang bị máy thu trực canh cho ngư dân

_________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 137/2007/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức thông tin phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên biển;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tờ trình số 780/TTr.BNN-KTBVNL ngày 27 tháng 3 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện thí điểm hỗ trợ trang bị máy thu trực canh (thu sóng đơn biên, gọi tắt là SSB) lắp trên tàu cá như sau:

1. Hỗ trợ một lần, 100% giá mua máy thu trực canh (SSB) lắp trên tàu cá để tiếp nhận thông tin dự báo thời tiết.

2. Đối tượng:

a. Các chủ tàu cá là chủ hộ nghèo (căn cứ theo chuẩn nghèo tại Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ);

b. Các chủ tàu cá có tàu chìm, hư hỏng nặng do thiên tai hoặc bị tai nạn khác, khi khôi phục sản xuất.

3. Điều kiện hỗ trợ:

a. Các chủ tàu cá phải có đơn xin hỗ trợ và cam kết sử dụng, được Ủy ban nhân dân cấp xã chứng nhận thuộc diện tại Khoản 2 Điều này;

b. Tàu cá lắp máy có công suất từ 20cv trở lên, được đăng ký và cấp giấy phép khai thác thủy sản hoạt động trên các vùng biển; chưa trang bị máy thu hoặc máy thông tin liên lạc chuyên dụng khác để tiếp nhận thông tin thời tiết.

4. Nguồn vốn:

Sử dụng một phần nguồn vốn thực hiện dự án xây dựng hệ thống thông tin quản lý nghề cá trên biển (giai đoạn I), trong Đề án tổ chức thông tin phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên biển đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 137/2007/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2007.

5. Thời gian thực hiện thí điểm đến hết năm 2009.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a. Chỉ đạo các cơ quan chức năng căn cứ các quy định tại Quyết định này và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hướng dẫn các xã, huyện ven biển lập danh sách các chủ tàu cá trong diện hỗ trợ, đảm bảo đúng đối tượng và tổng hợp kinh phí xin hỗ trợ của địa phương gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

b. Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận máy hỗ trợ theo phương thức công khai, minh bạch trong cộng đồng ngư dân; hướng dẫn ngư dân sử dụng, bảo quản, đảm bảo sử dụng hiệu quả lâu dài.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

a. Hướng dẫn các địa phương thực hiện các quy định tại Quyết định này; Cuối năm 2008 báo cáo sơ bộ tình hình triển khai và hết năm 2009 tổng hợp tình hình thực hiện việc thí điểm này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

b. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương chọn doanh nghiệp cung cấp máy thu trực canh; lập kế hoạch và phân bổ cho các địa phương trên cơ sở đề xuất của các địa phương, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, đảm bảo chất lượng và giá cả phù hợp;

c. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phối hợp với các địa phương để hướng dẫn ngư dân cách sử dụng, bảo quản máy.

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tổng hợp kinh phí xin hỗ trợ; cân đối và bố trí vốn cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện việc hỗ trợ này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Hoàng Trung Hải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.